Konstruktor Produktów

Ewolucja struktury materiałowej w systemie Microsoft Dynamics AX przechodzi trzy kluczowe stadia:

Ewolucja struktury materiałowej w systemie Microsoft Dynamics AX przechodzi trzy kluczowe stadia:

  1. specyfikacja handlowa
  2. struktura konstrukcyjno-technologiczna (grupa/podgrupa/wariant),
  3. struktura produkcyjna (BOM/marszruty).

Specyfikacja handlowa powstaje w toku realizacji procesu Sprzedaży, natomiast pozostałe dwie struktury stanowią kluczowe elementy procesu Rozwoju Produktu. Struktura konstrukcyjno‑technologiczna jest wykorzystywana ze względu na uporządkowanie wzajemnych zależności pomiędzy surowcami i półproduktami, odzwierciedlające powiązania pomiędzy elementami konstrukcji. Struktura produkcyjna z kolei stanowi podstawę do planowania oraz tworzenia zleceń produkcyjnych, których ciąg zmierza do wytworzenia gotowego pojazdu.

Do zintegrowanego zarządzania tworzeniem, analizą oraz modyfikacją nadmienionych struktur przewidziano narzędzie - Konstruktor Produktu. Podstawowe cele realizowane przez Konstruktor to:

  • wygodny podgląd wymienionych wyżej struktur w praktycznych (z punktu widzenia procesu projektowania) konfiguracjach,
  • usprawnienie procesu budowy i modyfikacji struktury konstrukcyjno‑technologicznej,
  • wspomaganie kontroli poprawności struktury,
  • wspomaganie wzajemnej konwersji struktur konstrukcyjno‑technologicznych i produkcyjnych.

Budowanie struktury konstrukcyjno-technologicznej i produkcyjnej

Konfiguracja standardowa

MipCloud Konstruktor Produktów został wykonany w oparciu o standardowe narzędzie Konstruktor BOM dostępne w systemie AX (patrz Rys. 1).

Modyfikacje MipCloud

Modyfikacja narzędzia Konstruktor BOM polega na wzbogaceniu wersji standardowej o dodatkowe panele, pozwalające na jednoczesny podgląd i dostęp do danych kluczowych dla czynności związanych z budową struktury konstrukcyjno‑technologicznej oraz produkcyjnej. Poniżej przedstawiono opis interfejsu zaprojektowanego dla Konstruktora Produktu, zorganizowanego w oparciu o potrzeby użytkowników.

Ekran Konstruktora (patrz: Rys. 1 oraz Rys. 2) podzielono na trzy panele. Panel lewy [1] wyświetla konfigurację produktu, ustaloną w toku opracowywania specyfikacji handlowej pojazdu. Panel środkowy [2] z opcjonalnym widokiem struktury konstrukcyjno‑technologicznej lub struktury produkcyjnej. Panel prawy [3], podzielony wewnętrznie na część górną, dającą podgląd operacji marszruty oraz część dolną, z zawartością opcjonalną:

„Widok: BOM” (Rys. 1) – Podgląd „superstruktury” z wzorcowymi grupami, podgrupami i wariantami, zorganizowanymi w formie drzewa.
„Widok: Produkty” (Rys. 2) – Podgląd kartoteki towarów z możliwością filtrowania według wybranych kryteriów.

Rys. 1

Rys. 2

Powiązania funkcjonalne paneli

Panel [1] zawierający specyfikację handlową nie ma interaktywnych powiązań z pozostałymi panelami Konstruktora Produktu. Jego rola ogranicza się do udzielania łatwo dostępnej informacji na temat ustalonej konfiguracji pojazdu, dającej podstawy do budowy struktury konstrukcyjno‑technologicznej.

Szkielet struktury konstrukcyjno‑technologicznej użytkownik utworzy przy pomocy odrębnego narzędzia - Konfiguratora Produktu. Narzędzie pomoże utworzyć podstawową strukturę produktu i w sposób zautomatyzowany założyć odpowiednie indeksy na kartotece towarowe.

Widok: Produkty/BOM - Widok: Konstrukcja

Użytkownik może budować docelową strukturę konstrukcyjno‑technologiczną poprzez przeciąganie potrzebnych towarów lub list towarów, z dolnej części panelu [3] na węzły drzewa w panelu [2]. Do dyspozycji są dwa widoki panelu [3] „Produkty” oraz „BOM”, wybierane za pomocą listy rozwijanej. W widoku „Produkty” dostępna jest kartoteka towarów, z której do panelu [2] można przeciągnąć wszystkie wprowadzone do systemu towary. Kartoteka umożliwia filtrowanie wyświetlanych towarów, według wybranych kryteriów, zgodnie ze standardową funkcjonalnością filtrowania dostępną w systemie AX. Ponadto listę towarów można automatycznie filtrować na podstawie klasyfikacji według grup/podgrup odpowiadających węzłowi aktualnie podświetlonemu na drzewie w panelu [2]. W widoku „BOM” panelu [3] wyświetlić można drzewa dostępnych w systemie list składowych BOM, z możliwością przeciągnięcia ich, lub ich komponentów (towarów, BOM‑ów podrzędnych) do panelu [2].

Przeciąganie list składowych BOM z panelu [3] do panelu [2] skutkuje utworzeniem ich kopii na odpowiednim poziomie drzewa struktury konstrukcyjno‑technologicznej. Oznacza to, że modyfikacje wykonywane na przeniesionych listach składowych w panelu [2] nie będą wpływać na strukturę wzorcowych list z panelu [3] w widoku BOM.

Widok: Produkty/BOM - Widok: BOM

Tworzenie struktury produkcyjnej z punktu widzenia rozwiązań programistycznych w systemie, działa tak samo jak w przypadku budowy struktury konstrukcyjno‑technologicznej. Jako że struktura produkcyjna jest z punktu widzenia procesu Rozwoju Produktu wtórna względem struktury konstrukcyjno‑technologicznej, .

W górnej części panelu [3] wyświetlane są operacje. W zależności od podświetlonego na drzewie panelu [2] towaru, wskazywana jest operacja zużywająca ten towar.

Widok: Konstrukcja Widok: BOM

Zależności pomiędzy strukturą konstrukcyjno‑technologiczną a produkcyjną wymagają ustanowienia relacji odwzorowujących je symetrycznie w sposób jednoznaczny. Obie struktury zawierają ten sam zbiór towarów. Różnica polega na sposobie grupowania towarów w hierarchii struktury.

W przypadku struktury konstrukcyjno‑technologicznej indeksy grupowane są według grup, podgrup i wariantów konstrukcyjnych. Struktura na poziomie grup oraz podgrup jest niezmienna, natomiast na niższych poziomach może dochodzić do wtórnego podziału wariantów na kolejne podwarianty.

W strukturze produkcyjnej o grupowaniu indeksów decydują etapy produkcji, w których w ramach określonych operacji zużywa się towary oraz półprodukty pochodzące z poprzednich etapów.

Dodanie nowego towaru lub listy towarów do jednej ze struktur, powoduje dodanie tego samego elementu, w tej samej ilości do drugiej struktury.